RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Bryggor

Bryggfogde: Jan Arrhénborg

Bryggrupp: Jan Arrhénborg, Joachim Forsgren, Åke Reichard

 

Avgifter 2021

Stor båt: 800 kr

Mellanstor båt: 600 kr

Liten båt: 400 kr

Endast plats i sjöboden 100 kr

Bryggplatser 2021

Båthusplatser 2021

Frågor & Svar

 

Regler för båtplats och plats i sjöboden

Medlem som önskar båtplats eller plats i sjöboden kontaktar bryggfogden för önskan om tilldelning av plats. Medlem har rätt till båtplats enligt stadgarna § 10.

Bryggfogden fördelar befintliga båtplatser med hänsyn till båtens storlek och beskaffenhet och kan vid behov besluta om ändring av tidigare erhållen båtplats.

Plats i sjöboden är i första hand avsedd för båtägare med båtplats, men kan även anvisas av bryggfogden till övriga i mån av tillgång.

Bryggfogden anvisar mark för uppläggning och vinterförvaring.

Medlem har ingen rätt till att ”abonnera” på platser, varken vid brygga, boj eller sjöbod. Tilldelning och ändringar görs av bryggfogden.
  
Uppsägning av båtplats för kommande säsong skall göras senast 1 april.

Avgiftsfria gästplatser får användas efter tillstånd och anvisning av bryggfogden, föreningen rekommenderar upp till 3 dygn.

Medlem ansvarar för:

 • skick och anläggning av sin båts förtöjningar
 • att   förtöja säkert, både för egen och andras båtar
 • att följa bryggfogdens instruktioner
 • att bryggdäcken hålls fria från förtöjningsmaterial och annat, som kan vara i   vägen.
 • renhållning i båthus och på brygga
 • att till båt eller brygga dra elledning på fackmannamässigt sätt, d.v.s. till exempel   med rätt dimensionerade ledningar och jordfelsbrytare längst ut, samt enbart   nyttjas under egen kontinuerlig bevakning. Sladdar får inte utgöra snubbelrisk.
 • att vid större eller återkommande elförbrukning ersätta föreningen för detta.
 • att till bryggfogde i förväg anhålla om gästplats
 • att informera bryggfogden om ev brister och förslag på åtgärder
 • att verka för gott sjömanskap
 • att meddela bryggfogde om brygg- och sjöbodsplats ej nyttjas kommande säsong före 1 april
 • att ta bort boj och kätting då den inte används längre

Förtöjning av båt sker på egen risk. Föreningen kan inte göras till ansvarig för ev skador   av båtar. T ex om en båt sliter sig och får skador och/eller skadar annan båt eller bryggan, är det båtägarens ansvar att stå för ev kostnader.

Bryggfogde

Bryggfogde tillsätts genom val på föreningens årsmöte och ansvarar för tillsyn av föreningens bryggor (lilla och stora bryggan i Norrviken samt bryggan i Rumsviken) och båtuppläggningsplatser och att hålla styrelsen informerad om behov av skötsel och underhåll.

Bryggfogden har befogenhet att utfärda instruktioner och vidtaga åtgärder för att   fullfölja sitt uppdrag.

Bryggfogden ansvarar för:

 • tilldelning av platser vid brygga eller boj, med hänsyn till båtens storlek och   beskaffenhet
 • tilldelning av plats i sjöbod i mån av tillgång
 • omfördelning av tillgängliga båtplatser beroende på växlande behov
 • instruktioner riktade till medlemmar med båt- och/eller sjöbodsplats för att vid behov tillförsäkra efterlevnad av reglerna för dessa platser
 • bryggfogen ger kassören underlag för fakturering
 • uppdaterade listor för plats i sjöbod o båtplatser, skickas till webfogde för publicering på hemsidan (länk till lista)

Bryggruppen

Bryggruppen, består av bryggfogden och minst två personer, föreslagna av bryggfogden, godkända av styrelsen.

Bryggruppen ansvarar för förenings   bryggor i Norrviken (stora och lilla) och Rumsviken, sjöboden samt angränsande mark för båtuppläggning (ex vinterförvaring, surfbrädor, kajaker, ”båtkyrkogård”).

Bryggruppen har ansvar o befogenhet att:

 • inför arbetshelger, föreslå åtgärder till styrelsen
 • bedöma bryggornas långsiktiga beskaffenheter
 • inkomma med förslag på budget innan årsmötet, inför kommande verksamhetsår
 • träffa styrelsen minst en gång per verksamhetsår och gå igenom status, förslag på ev. åtgärder, finansiell översikt
 • föreslå ev justering av avgifter

Våra bryggor

Inom föreningen finns det fyra bryggor. Bryggornas primära användningsområde är:
 
Stora bryggan i Norrviken

Båtplats för föreningsmedlemmar.

Lilla bryggan i Norrviken

Båtplats för föreningsmedlemmar, samt   för bad.

Bryggan i Rumsviken

Endast för bad. Ingen båtplats vid bryggan. Möjlighet för bojplatser, båt på svaj.

Brygga vid fotbollsplan

För närvarande används och underhålls bryggan av Nils Krondahl.