RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Kallelse till årsmöte i Rumme tomtägarförening 2023

___________________________________________________________________________________________
Datum: söndag 18:e juni 2023
Tid: kl 10:00
Plats: På Rummeängen
Ta med egen stol.
I de fall röstning behövs och om du inte kan närvara går det bra att antingen rösta i förväg till styrelsen eller lämna fullmakt, skriftlig eller via mejl.
__________________________________________________________________________________

Dagordning

 1. Val av ordförande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Justering av röstlängd
 4. Mötes stadgeenliga utlysande
 5. Val av två justeringsmän, vilka jämväl skola tjänstgöra som valkontrollanter/rösträknare
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse, bilaga 6.1 och 6.2
 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, bilaga 7.1 - 7.9
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av avgifter, bilaga 9
  • Medlemsavgift
  • Vatten
  • Bryggor
  • Arbetshelg
  • Förseningsavgift
 10. Val av styrelsemedlemmar, bilaga 10
  • Val av styrelseordförande
  • Val av övriga styrelseledamöter
 11. Val av revisorer jämte suppleanter, bilaga 11
 12. Val av speciella funktionärer, bilaga 12
 13. Val av nämnd om tre personer att förbereda val vid nästa årsmöte
 14. Årsmötets eventuella instruktioner och/eller arbetsordning för styrelsen
 15. Styrelsens och/eller medlemmars förslag, bilaga 15 och 15.1
  • Styrelsens förslag 1, ”Stadgeändring gällande trädfällning”, omröstning 2
  • Styrelsens förslag 2, ”Stadgeändring gällande skador orsakade av fordon”
  • Styrelsens förslag 3, Beslut om att dokumenten ”Arbetsinstruktioner för funktionärer” och ”Översiktsplan för Rumme allmänningar” (bilaga 5.1) upphör att gälla samt att dokumentet ”Instruktioner Rumme fogdar” godkänns
  • Motion nr 1, ”Enkel bänk”
  • Motion nr 2, ”Handledare vid bastun”
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

Tillhörande dokument och bilagor

Kallelse till årsmöte Rumme tomtägarförening 22-23.pdf
Bilaga 6.1 Förvaltningsberättelse 22-23 Rumme tomägarförening.pdf
Bilaga 6.2 Revisionsrapport 22-23.pdf
Bilaga 7.1 Resultatrapport 22-23.pdf
Bilaga 7.2 Huvudbok 4010 22-23.pdf
Bilaga 7.3 Huvudbok 4020 22-23 Rumme.pdf
Bilaga 7.4 Resultatrapport Vägar 22-23.pdf
Bilaga 7.5 Resultatrapport Båtbryggor 22-23.pdf
Bilaga 7.6 Resultatrapport Pumphus 22-23.pdf
Bilaga 7.7 Resultatrapport Bastu 22-23.pdf
Bilaga 7.8 Balansrapport 22-23.pdf
Bilaga 7.9 Eget kapital Rumme- 22-23.pdf
Bilaga 9 Rumme avgifter 22-23.pdf
Bilaga 10 Val av styrelsemedlemmar 22-23.pdf
Bilaga 11 Val av revisorer 22-23.pdf
Bilaga 12 Val av speciell funktionärer 22-23.pdf
Bilaga 15 & 15.1 Styrelseförslag & Motioner Årsmöte 22-23.pdf