RUMME TOMTÄGARFÖRENING

Kallelse till årsmöte i Rumme tomtägarförening 2024

___________________________________________________________________________________________
Datum: söndag 16:e juni 2024
Tid: kl 10:00
Plats: På Rummeängen
Ta med egen stol.
I de fall röstning behövs och om du inte kan närvara går det bra att antingen rösta i förväg till styrelsen eller lämna fullmakt, skriftlig eller via mejl.
__________________________________________________________________________________

Dagordning

 1. Val av ordförande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Justering av röstlängd
 4. Mötes stadgeenliga utlysande
 5. Val av två justeringsmän, vilka jämväl skola tjänstgöra som valkontrollanter/rösträknare
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse samt revisorernas berättelse, bilaga 6.1 och 6.2
 7. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, bilaga 7.1 - 7.9
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 9. Fastställande av avgifter, bilaga 9
  • Medlemsavgift
  • Vatten
  • Bryggor
  • Arbetshelg
  • Förseningsavgift
 10. Val av styrelsemedlemmar, bilaga 10
  • Val av styrelseordförande
  • Val av övriga styrelseledamöter
 11. Val av revisorer jämte suppleanter, bilaga 11
 12. Val av speciella funktionärer, bilaga 12
 13. Val av nämnd om tre personer att förbereda val vid nästa årsmöte
 14. Årsmötets eventuella instruktioner och/eller arbetsordning för styrelsen
 15. Styrelsens och/eller medlemmars förslag, bilaga 15
  • o Styrelsens förslag 1, ”Stadgeändring gällande skador orsakade av fordon”, omröstning 2
  • Styrelsens förslag 2, ”Viltstängsel runt fotbollsplanen”
  • Motion nr 1, ”Fogde för gemensamma redskap/maskiner”
  • Motion nr 2, ”Diskussion kring sopkärl”
 16. Övriga frågor
  • Information om avregistrerad förening
 17. Avslutning

Tillhörande dokument och bilagor

Kallelse till årsmöte Rumme tomtägarförening 2023-2024
Bilaga 6.1. Förvaltningsberättelse 2023-2024 Rumme tomgarförening
Bilaga 6.2. Revisionsrapport
Bilaga 7.1. Resultatrapport 230501-240430
Bilaga 7.2. Huvudbok 4020 2023-2024
Bilaga 7.3. Huvudbok 4020 2023-2024
Bilaga 7.4. Resultatrapport vägar 2023-2024
Bilaga 7.5. Resultatrapport Båtar & Bryggor 2023-2024
Bilaga 7.6. Resultatrapport Pumphus 2023-2024
Bilaga 7.7. Resultatrapport Bastu 2023-2024
Bilaga 7.8. Balansrapport 230501-240430
Bilaga 7.9. Eget kapital 2023-2024
Bilaga 9. Medlemsavgifter
Bilaga 10. Valberedningens förslag
Bilaga 11. Val av revisorer jämte suppleanter
Bilaga 12. Val av speciella funktionärer
Bilaga 15. Styrelseförslag och motioner